Χ. Σταϊκούρας: «Πράσινο» ομόλογο εντός του 2022

Οικονομια

Εντός του 2022 «υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων οικονομικών συνθηκών», σχεδιάζεται η έκδοση κρατικού «πράσινου» ομολόγου, όπως προανήγγειλε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, χαιρετίζοντας το συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Το μέλλον της Βιώσιμης Χρηματοδότησης».

Ο υπουργός Οικονομικών, αφού αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας με πιο πρόσφατο «την ιστορική απόφαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας και την επιστροφή της – μετά από 12 χρόνια – στην ευρωπαϊκή κανονικότητα», υπογράμμισε την ανάγκη επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης. Κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να συστρατευθούν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες επενδύσεις προϋποθέτει επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης», ανέφερε ο κ. Σταικούρας.

Όπως είπε «αυτό θα συμβάλει στην ισχυροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, προσαρμοσμένης στις νέες απαιτήσεις που θέτει το περιβάλλον και το οικοσύστημα».

Αναφερόμενος στην αναπτυξιακή στρατηγική που έχει χαράξει η χώρα «βασικός πυλώνας της οποίας αποτελεί η προώθηση της «αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης», τόσο στο επιχειρηματικό, όσο και στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον», απαρίθμησε μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου βιώσιμης χρηματοδότησης και πράσινης ανάπτυξης.

-Στο πεδίο της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και δράσεων έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού της πλαισίου, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.

*Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση ενός πλαισίου που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ενίσχυσης της διαφάνειας και της βιώσιμης εταιρικής ανάπτυξης.

*Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την οργανωτική της αναδιάρθρωση.

Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έργο που θα συντελέσει ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

*Εκπονούμε στρατηγική για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

*Δρομολογούμε έργο τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση» μέσω του σχεδιασμού των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς την πράσινη μετάβαση.

*Σχεδιάζουμε την έκδοση κρατικού πράσινου ομολόγου εντός του 2022, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων οικονομικών συνθηκών.

*Συστήσαμε ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση.

-Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη του, ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών, έτσι ώστε οι τράπεζες να λειτουργήσουν ως ιμάντας της μετάδοσης ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, που θα προέλθει και από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

*Στο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το ύψος των «κόκκινων» δανείων μειώθηκε σημαντικά.

Ειδικότερα, το σύνολο των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν 75 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019, με τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 43,6% του συνόλου των δανείων.

Τον Μάρτιο του 2022, τα «κόκκινα» δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,7 δισ. ευρώ, και ο δείκτης στο 12,1%.

*Στο παθητικό – τώρα – των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ρευστότητα βελτιώθηκε αισθητά.

Ενδεικτικά, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. ευρώ μεταξύ Ιουνίου 2019 και Απριλίου 2022, και διαμορφώθηκαν στα 178 δισ. ευρώ, που είναι η υψηλότερη καταγραφή από την έναρξη της κρίσης το 2010.

Μέσω της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, τα τραπεζικά ιδρύματα αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εισροών του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.

*Στο σκέλος της ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία μέσω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε αρμονία με την Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε., στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός νέου προτύπου για τη χώρα.

Πρότυπο που θα οδηγήσει στην επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό:

-12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται προς τις επιχειρήσεις για χρηματοδότηση επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων, μέσω της μορφής τραπεζικού δανεισμού, σε τομείς συνδεδεμένους, μεταξύ άλλων, με την «πράσινη και αειφόρο» ανάπτυξη.

-Άνω των 10 δισ. ευρώ είναι, μέχρι στιγμής, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών επενδύσεων που ανήκουν, μεταξύ άλλων, και στον πυλώνα της «πράσινης μετάβασης».

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: ΕΡΤ

Πηγή: ertnews.gr