Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Τοπικα


Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.267/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:63ΘΠΩΗ9-Ζ6Μ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/07, όπως ισχύει και τις διατάξεις της περ.ιε παρ.2 αρθρο 2 του Ν.4765/21, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΟΚΤΩ (8) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.

Διαβάστε Περισσότερα: trikalavoice.gr