Βουλή: Ψηφίστηκε η τροπολογία για το πλαφόν κέρδους σε κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες

Νεα

Ψηφίστηκε η τροπολογία, με την οποία επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες.

Πιο συγκεκριμένα, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια με τις θετικές ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το πλαφόν κέρδους.

«Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισε το ΜέΡΑ25.

Ολόκληρη η τροπολογία ΕΔΩ

Μεταξύ άλλων στο Άρθρο 2 αναφέρεται: 

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας κατά πώληση προϊόντων των οποίων
αγορά επιδοτείται από Πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή» -Τροποποίηση άρθρου 58
του ν. 4818/2021 άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), α) τροποποιείται τίτλος, β) προστίθεται παρ. 1Α, γ) τροποποιούνται οι παρ. 2 και 4 προσθήκη αναφοράς παρ.1Α και άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

1. Για χρονικό διάστημα από δημοσίευση του παρόντος και έως 31η.12.2022,
απαγορεύεται αποκόμιση μικτού κέρδους από πώληση οποιουδήποτε προϊόντος
παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για υγεία, διατροφή,
διαβίωση, μετακίνηση και ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από πώληση
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για παραγωγή λιπασμάτων,
ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και fυτικών ελαίων,
όταν περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει αντίστοιχο περιθώριο μικτού
κέρδους ανά μονάδα προ 1ης.9.2θ21.

ΙA. Για χρονικό διάστημα από έναρξη έως ολοκλήρωση του Προγράμματος
«Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2θ22 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (8’ 3099), απαγορεύεται αποκόμιση μικτού κέρδους από πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών και από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» και β) έχει ενταχθεί Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού ως άνω απόφασης, όταν περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει αντίστοιχο περιθώριο μικτού
κέρδους ανά μονάδα προ 31ης.12.2021.

2. Αρμόδιες αρχές για λήψη καταγγελιών και διαπίστωση παράβασης των παρ. και
1Α, ορίζονται,

α) Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και
γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

3. Οι αρχές παρ. 2 μπορούν να:
α) αποκτούν πρόσβαση κάθε πληροφορία, και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, συμπεριλαμβάνει πρόσβαση κάθε χώρο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί προμηθευτής, αφορά έλεγχος, να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα έγγραφα που προκύπτουν κατά διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραψα που προκύπτουν κατά διεξαγωγή του ελέγχου για χρόνο και βαθμό που απαιτείται για ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν παροχή πληροφοριών αφορά στα Πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, έχει υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα τα έγγραψα που σχετίζονται αντικείμενο του ελέγχου.

4. απόφαση του αρμοδίου οργάνου αρχής ελέγχου παρ. 2, επιβάλλονται βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 1Α, ανάλογα βαρύτητα
παράβασης, σωρευτικά διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση σκοπό παύση παράνομης πρακτικής και συμμόρφωση οριζόμενης απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και παράλειψή μέλλον,

β) πρόστιμο από χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. 5. απόφαση του αρμοδίου οργάνου αρχής ελέγχου παρ. 2, επιβάλλονται βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αυτό αποκρύψει, παραποιήσει προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές παρεμποδίσει οποιοδήποτε τρόπο άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων παρ. 3.

6. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται διαδικασία του ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά εφαρμογή του παρόντος.

7. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες
της παρ. 1.»

Πηγή: ertnews.gr